Im0RhksS8TXPjmJp2bN7AWGVvxIrC5FI6Mrh3a6sZ_k-K-JyTOHXoxskYeFWQr_iirwaT8cPUerUA7x-bOQKelpCoPdYS4PySN34fN1j8eNuQUnoc9dMYjFp1_qvlut8g0uKMeHNrNzabV91sMQZhLI

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informację na temat wykorzystywania danych osobowych naszych Klientów, użytkowników, niezależnie od kanału oraz środka używanego do nawiązania interakcji.

Użytkownikom, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób korzystamy z plików cookies i podobnych technologii, które mogą być instalowane na urządzeniach końcowych zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności jest na stałe udostępniona dla celów informacyjnych użytkowników, którzy mogą się z nią zapoznać w dowolnej chwili. Użytkownicy znajdą w niniejszej Polityce prywatności wszelkie informację dotyczące podstaw prawnych przetwarzania ich danych osobowych niezależnie od rodzaju mediów wykorzystywanych przez użytkowników cyfrowo bądź telefoniczne (tj. niezależnie od tego czy użytkownik korzysta z osobistego kanału kontaktu czy też poprzez stronę internetową bądź przy wykorzystaniu aplikacji oraz urządzeń końcowych). 

Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych ofert, w szczególności w zakresie zachowania poufności udostępnianych przez użytkowników danych osobowych.

I.               DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podmiot

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest:

YANTO RADOSŁAW PALEWICZ
NIP 6112332377, REGON 363604060
adres: ul. Karola Miarki 18, 58- 500 Jelenia Góra
e-mail: biuro@yanto.pl
(dalej jako „Administrator”)

 

2.             Informacje kontaktowe.

Z Administratorem można skontaktować się poprzez:

a)    adres e-mail: biuro@yanto.pl

b)   pocztą tradycyjną: ul. Karola Miarki 18, 58- 500 Jelenia Góra

Więcej informacji i danych kontaktowych oraz dodatkowe wytyczne prawne znaleźć można na stronie www.yanto.pl.

II.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.yanto.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).

2.         Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest:

Radosław Palewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą YANTO RADOSŁAW PALEWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6112332377, REGON 363604060 (dalej jako „YANTO”), adres: ul. Karola Miarki 18, 58- 500 Jelenia Góra.

3.         Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

III.         PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.         Podanie danych osobowych służy realizacji zamówień, realizacji zakupów, świadczeniu usług, tworzeniu kont użytkowników, realizacji zobowiązań, jak również prowadzeniu negocjacji, przetargów, aukcji oraz ofert handlowych.

2.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania wymaganych danych osobowych skutkować może brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych zobowiązań, uniemożliwić utworzenie konta użytkownika, otrzymywania materiałów lub wiadomości o charakterze reklamowym lub informacyjnym bądź służących skorzystaniu z promocji lub ofert specjalnych.

3.         W przypadku gdy dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, osoby poinformowane zostaną o źródle pochodzenia danych osobowych, chyba że występuje przesłanka wyłączająca niniejszy obowiązek.

IV.         CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

a.         prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.        realizacji zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c.         prowadzenie usług newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d.        marketingu bezpośredniego, własnych usług i produktów, z wyjątkiem usługi newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e.         udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),

f.          realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

g.        badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h.        archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i.          ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2.   YANTO posiada podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

a.       uzyskał na to zgodę osób, których dane dotyczą,

b.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c.        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

d.       przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, lub innych osób fizycznych,

e.       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie, uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

V.          ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.         Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.

2.         Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem,

3.         Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

4.         Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

 

 

 

VI.   KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

1.   Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów w związku z:

a.  założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;

b.  złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;

c.   przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu;

d. w związku ze świadczeniem usługi newslettera: imię oraz adres e-mail.

2.   Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

3.      W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.   Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2.   Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta YANTO przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

a) Podmioty przetwarzające. YANTO korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie YANTO. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. YANTO korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

3.   W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a.   pocztowe, spedycyjne i kurierskie,

b.  płatności elektronicznych,

c.   księgowe,

d.  hostingowe,

e.   informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,

f.        newslettera;

g.  marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.

4.         W przypadku skierowania żądania YANTO udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

a.   dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

b.  dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

c.   prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,

d.  dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

e.   dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

f.        dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,

g.  prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej,

h.  cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

i.        ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

 

 

 

IX.        PLIKI COOKIES

1.   Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2.   Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.   Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

a.   uwierzytelnienia Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

b.  rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

c.   tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

d.  dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,

e.   zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list marketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.

4.   Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5.   Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi mogą być między innymi Google LLC (Google Analytics, Google Ads) oraz Facebook Inc. (Facebook Pixel). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Klientów będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

6.   YANTO może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez YANTO przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

7.   Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. YANTO nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujących.

X.           UPRAWNIENIA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

A. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO. Klient ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił YANTO, z zastrzeżeniem, że:

a)  cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,

b)  cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez YANTO zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

c)   cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem YANTO może świadczyć jedynie za zgodą.

 

B.  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych – podstawa prawna art. 21 RODO.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli YANTO przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług YANTO, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji, przy czym:

a)  rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach,

b)  jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i YANTO nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 

C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

a.   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub których były przetwarzane,

b.  wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,

c.   wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,

d.  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e.   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w państwie Unii lub prawie Państwa członkowskiego którego YANTO podlega,

f.        dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

2.   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, YANTO może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega YANTO. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e- mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług YANTO, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna:
art. 18 RODO. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, przy czym:

a)  zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. YANTO nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych,

b)  prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

-        gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas YANTO ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

-        gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania

-        gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-        gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesem, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 

E.        Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a)  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b)  uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c)   uzyskać kopię swoich danych osobowych;

 

F.  Prawo do sprostowania danych osobowych – podstawa prawna art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej wskazanej w Polityce Prywatności.

 

G. Prawo do przenoszenia danych osobowych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

1.   Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

2.   W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, YANTO spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – YANTO nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

3.   Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

4.   Klient ma prawo żądać od YANTO przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany niniejszej w Polityce Prywatności.

5.   Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

XI.               ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.   Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym YANTO poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2.   Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@yanto.pl

 

 

Loading...