97hl2N4wD--quTPX6gqH8xX6PatitEGgU1bhsf9Q-nXgVClGz5C7E2HNw6y35JEwpDepgy_-QDV-aYz3gr__IsSlqcNabW-q3f9S7JPZLVo13EWp4hIqK_ygtDqtQ7_WPN2ytOfSdQcCRqjpXnitDLc

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

a.   Sklep / Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem www.yanto.pl;

b.      Sprzedawca – Radosław Palewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą YANTO RADOSŁAW PALEWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6112332377, REGON 363604060, adres siedziby: ul. Karola Miarki 18, 58- 500 Jelenia Góra;

c.   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d.  Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;

e.   Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;

f.        Hasło – określony przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;

g.  Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;

h.  Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

i.        Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;

j.         Szczególny Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;

k.  Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów sprzedaży;

l.        Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;

m. Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;

n.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

o.  Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego; 

p.  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;

q.  RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

r.        Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.   Sklep internetowy dostępny pod adresem www.yanto.pl prowadzony jest przez Radosława Palewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą YANTO RADOSŁAW PALEWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6112332377, REGON 363604060, adres siedziby: ul. Karola Miarki 18, 58- 500 Jelenia Góra, e-mail: biuro@yanto.pl, tel. 669 557 281.

2.   Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawców oraz Klientów Sklepu.

3.   Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4.   Regulamin sklepu jest dostępny w każdym momencie pod adresem: www.yanto.pl/regulamin, a także podlega zapisowi w dowolnym formacie na wybranym nośniku. 

5.   Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową.

6.   Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz Java script z dostępem do Internetu, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.


§ 3 Konto Klienta

1.   Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji.

2.   Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.   Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.

4.   W celu realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

5.   Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

6.   Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, przy wykorzystaniu z formularza Zamówienia.


§ 4 Składanie Zamówień

1.       Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

2.   W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej pomiędzy stronami umowy.

3.   Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, które w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, takich jak konserwacja systemu, błędy techniczne, problemy związane z importem produktów, nieuzasadnione rabaty (w tym rabaty wynoszące 100%), a także brak dostępności zamówionego towaru, jest niewłaściwe i rażąco narusza interesy Sprzedawcy.

5.   Do zawarcia umowy sprzedaży może dojść również w przypadku przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.

6.       Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

7.   Towary prezentowane w Sklepie mogą nie być przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych. Oferta sprzedaży urządzeń elektronicznych może być ograniczona wyłącznie do Klientów biznesowych.  

8.       Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:

a)      złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta,

b)      złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.

c)       złożenie indywidualnego Zamówienia na Produkty nie znajdujące się na magazynie w Sklepie internetowym. Termin realizacji zamówień będzie ustalany indywidualnie.

9.       W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić wskazując jednocześnie ilość zamawianych towarów. Dodanie Produktów do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.

10.       Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania metody płatności, sposobu oraz adresu dostawy. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

11.   Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, metody płatności, sposobu oraz adresu dostawy. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

12.   Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.

13.   Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty

14.   Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, ilość zamówionych towarów oraz koszt ich dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu. 

15.   Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

16.   Wraz z informacją potwierdzającą przyjęcie Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku danych niezwłocznie najpóźniej w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego. Załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacji wysyłane są na adres e-mail Kupującego, wskazanego podczas składania Zamówienia.

 

§ 5 Metoda płatności i Cena zamówienia

1.       Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:

a)  przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)  za pobraniem u kuriera (tj. płatność gotówką̨ podczas dostawy) – przy czym ten sposób płatności przewidziany jest wyłącznie dla zamówień o wartości nie wyższej niż̇ 5000 zł brutto),

c)   gotówką lub kartą płatniczą w Salonie firmowym - wyłącznie dla zamówień o wartości nie wyższej niż̇ 15 000 zł brutto;

d) płatność online lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) za pośrednictwem Operatora płatności.

2.   Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.

3.   Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4.   Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

5.   Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie obejmuje kosztów dostawy towaru.

6.   W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia przez Sprzedawcę̨ może dokonać przedpłaty na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.

7.   W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność przelewem i nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, zamówienie przepada, chyba że Strony zgodnie ustalą inaczej.

8.   W przypadku towarów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Kupującego, według podanej przez niego specyfikacji – wymagane jest dokonanie płatności z góry za zamówienie lub wpłacenie zaliczki, a w momencie przygotowania towaru do wysłania do Kupującego, wpłacenie pozostałej kwoty zamówienia.

 

§ 6 Dostawa Towaru

1.   Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu.

2.   Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia.

3.   Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca lub odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Kupującym jest Konsument.

4.   Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania protokołu, uwzględniającego stwierdzone uszkodzenia.

5.   Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

6.   Towar dostarczany jest za pośrednictwem:

a.   firm kurierskich,

b.  wynajmowanych transportów zewnętrznych,

c.   transportu własnego producentów towarów w celu skrócenia okresu oczekiwania na zamówienie przez Kupującego.

 

§ 7 Termin Realizacji

1.   Termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia wynosi maksymalnie do 30 dni, jednak Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby termin ten był jak najkrótszy. W opisie towaru w Sklepie Sprzedawca podaje szacowany termin realizacji przyjętego Zamówienia.

2.   Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży (rozliczenia należności z tytułu zakupu towarów).

3.   Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się̨ w Dni robocze.

4.   W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów, przesyłka może zostać wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności:

a.   w przypadku produktów personalizowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta,

b.  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

c.   towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, mający krótki termin przydatności do użycia.

d.  towarów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

3.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie, lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.   Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

5.   Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.   W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7.   W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy. 

8.   Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.

9.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.   Koszty odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. Sprzedawca zaleca, aby towary tłukące się przed odesłaniem dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem.\

12.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie w terminie 5 dni roboczych. W każdym z wymienionych przypadków Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

13.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.   Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy / Uprawnienia Kupującego

1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania klientowi produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych (zdanie niniejsze nie stanowi zapewnienia w rozumieniu art. 564 KC). Sprzedawca może sprzedać i wydać produkt posiadający wadę fizyczną wyłącznie w przypadku, gdy klient wyrazi na to zgodę poprzez dokonanie zakupu produktu posiadającego taką wadę.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w rozumieniu art. 556 [1] § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  1. Gwarancja na przedmioty sprzedaży zostaje udzielona wyłącznie w przypadku, gdy sprzedawca wyraźnie zastrzegł to przed lub w trakcie sprzedaży.

5.   W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)   w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)   żądać usunięcia wady.

6.   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

7.   Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, przy czym skorzystanie z formularza nie jest to obowiązkowe.

8.   W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

-        imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;

-        informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;

-        informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 

-        żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

9.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

10.   Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11.   W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

 

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient posiadający odpowiednią legitymację (w szczególności będący konsumentem). uprawniony jest m.in. do:

a.   skorzystania z bezpłatnego poradnictwa lub informacji prawnej powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów;

b.  skorzystania z poradnictwa lub pomocy w dochodzeniu roszczeń organizacji konsumenckich;

c.   złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektoracie inspekcji handlowej;

d.  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu.

Wszelkie reklamacje należy kierować poprzez formularz Reklamacyjny. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni . Odpowiedź zostanie udzielona mailowo na wskazany adres. 

§ 10 Postanowienia końcowe

1.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

2.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.    Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

4.    Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

5.    W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

6.    Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich, przy czym wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.

7.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

____________________________________________

Dodatkowe lub odmienne postanowienia umowne wynikać mogą m.in. z uzgodnień dokonanych pomiędzy stronami, z informacji zawartych na platformach internetowych lub informacji przekazanych podczas składania zamówienia.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności.

Treść Regulaminu może zostać pobrana, zapisana lub wydrukowana. Sprzedawca udostępnia Regulamin w formie pliku w formacie PDF do pobrania.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.uokik.gov.pl/
oraz pod adresem e-mail: biuro@yanto.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...